Limited Şirket İşleri

KURULUŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğüne hitaben dilekçe. (Yetkili tarafından imzalı)
 2. Şirketin temsil ve ilzamına yetkili olanların şirket unvanı altında  Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden onaylı üçer imzalarını ihtiva eden imza beyannamesi (Tescil talepnamesi)  1 adet.
 3. Ticaret Sicili Müdürlüğünün incelemesinden geçmiş ve Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden tasdikli ıslak imzalı şirket sözleşmesi. 1 Adet.
 4. Dışardan atanan şirket müdürü var ise görev kabul beyanı
 5. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti 1 Adet
 6. TURMOB sözleşmesi fotokopisi 2 adet
 7. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 adet (Bu evrak sadece oda sicil servisine verilecektir.)
 8. Kurulacak şirkete ayın nevinden sermaye konulması (6.madde) örneği
 9. Kurulacak şirkete ferdi işletmeyi devr alması (6.madde) örneği
 10. YABANCI ORTAK VAR İSE TÜM EVRAKLARDAN BİRER ADET FOTOKOPİ HAZIRLANACAK.
 11. Gümrük Müşavirliği şirketlerinde tüm ortaklar ve sınırsız yetkilileri Gümrük Müşaviri olmak zorundadır. Tüm ortakların Gümrük Müşavirliği izin belgesi evraklara eklenmesi gerekmektedir. (2 Adet)

HİSSE DEVRİ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe
   
 2. Noter Onaylı Hisse Devir Genel Kurul Kararı (3 Adet)
  Not: Karar tarihi noter satış tarihi ile aynı yada sonraki bir tarih olmalı ve noterden yapılan devrin onaylandığına dair olmalıdır.
   
 3. Müdür ataması var ise ortaklar tarafından alınmış, noterden tasdikli Yetki Kararı (3 adet.)
   
 4. Müdüre ait, unvan altında noterden tasdikli Tescil Talepnamesi (2 Adet)
   
 5. Ortak dışı müdür ataması var ise Görev Kabul Beyanı (2 Adet)
   
 6. Hisse devir Sözleşmesi (Noter onaylı 2'şer Adet)
   
 7. Devir alan ve ya devreden ortağın Pay Defterindeki sayfasından fotokopi (2 Adet)
   
 8. Yabancı ortak var ise Pasaportun Tercümeli ve noter onaylı sureti (2 Adet)

   
 9. Yabancı ortak varsa Kararlarda ve Hisse Devir Sözleşmesinde “yabancı ortağa kendi dilinde tercüme edilmiştir.” Kaşesinin bulunması gerekmektedir.

 

SERMAYE ARTIRIMI TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) dilekçe
 2. Ortaklar tarafından imzalanmış tadil tasarısı 2 adet
 3. Sermaye artırımı ile ilgili tadil kararı noter onaylı 2 adet
 4. Sermaye artırımı ile ortak alınıyor ise; yeni ortaklar tarafından alınmış anasözlemenin 1. madde eski yeni şeklini gösterir ortaklar kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 5. Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporu, tespiti yapan YMM veya SMMM'nin Faaliyet Belgesi Fotokopisi.

 6. Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanı ile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, 6.bendte belirtilen rapor aranmaz.

 7. Ayni sermaye artırımı varsa devralınacak işletmeler ve ayni hakların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları. Aslı ve Mahkeme tarafından atanan bilirkişiye ait atama kararı fotokopisi 1 adet. (Gayrimenkul-araç gibi ayni sermaye ilavesi olan durumlarda ilgili müdürlüğe bildirim yapılabilmesi için bildirim yapılacak müdürlük sayısı kadar ilave rapor fotokopisi düzenlenmelidir.)
 8. Konulacak ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı. 1 Adet

 9. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge. 1 Adet

 10. Varsa ferdi işletmenin devr alınması tadil tasarısı örneği
 11. Varsa ayni sermaye konulması tadil tasarısı örneği

ASFİYEYE GİRİŞ TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) dilekçe
 2. Taahhütname 1 Adet
 3. Şirketin tasfiyeye girmesine ilişkin ortaklar kurulu kararı noter onaylı 2 adet
 4. Tasfiye memurlarının temsil ve ilzam şeklini gösterir yetki kararı noter onaylı 3 adet
 5. Tasfiye memuru veya tasfiye memurlarına ait tasfiye halindeki unvan altında üçer imzayı taşıyan imza beyannamesi 1 adet (Islak İmzalı)
 6. Tasfiye'ye giriş bilançosu tasfiye tarihi itibarı ile, imzalı ve kaşeli 1 adet
 7. Tasfiye memurları dışarıdan seçilmiş ise onlara ait nüfus cüzdanı suretleri (T.C. Kimlik No bilgisi ile Ticaret Sicili Müdürlüğü'nden temin edilecek)
 8. ilan formu kaşe ve imzalı 1 Adet

FESİH TESCİLİNDE GEREKLİ EVRAKLAR

 

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben (Yetkili tarafından imzalı) dilekçe
 2. Tasfiyenin tamamlanmasına ilişkin ortaklar kurulu (fesih) kararı noter onaylı 2 adet
 3. Tasfiyenin tamamlandığına ilişkin tasfiye memuru raporu 1 adet aslı
 4. Tasfiye sonu sıfırlanmış fesih bilançosu (karar tarih itibariyle) imzalanmış 1 adet
 5. Tasfiyenin birer hafta ara ile ilan edilen 1, 2 ve 3. ilan gazetesinden 1’er adet asıl  nüshaları.
 6. SGK işten ayrılış bildirim formu, her ortak için ayrı ayrı doldurulup imzalanacak (EK 5)(her ortağın bu şirketteki ortaklığa başlangıç*(Birer hafta ara ile yayınlanan ilanlardan, 3. ilanın üzerinden 1 yılı tamamladıktan sonra fesih kararı alınabilir.)
Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni