Kollektif Şirket İşlemleri

KURULUŞ TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

 1. Ticaret   Sicili   Müdürlüğü'ne hitaben   yazılmış   tüm   şirket   kurucuları   ve yetkililerince imzalanmış dilekçe
 2. Taahhütname 1 adet.
 3.  Kurucular tarafından imzanmış noter onaylı iki adet şirket sözleşmesi
 4. Şirket ünvanı altında hazırlanmış şirket yetkililerine ait imza beyannamesi (Noter onaylı-Islak İmzalı)
 5. Kimlik Fotokopisi
 6. Şirket Kuruluş Bildirim Formu 3 adet asıl (Yabancı Sermayeli ise 4 adet, işçi çalıştırılıyorsa 5 adet)
 7. Ayni sermaye olması halinde konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı
 8. Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 9. Hükmi şahıs kayıt beyannamesi 1 Adet
 10. Tüzel kişiler için oda kayıt beyannamesi. 1 Adet
 11. Oda Sicil servisine verilmek üzere şirketin vergi numarasını gösterir ilgili vergi dairesinden alınmış belge (1 adet)
 12. Kira kontratı veya mülkiyeti şirkete ait ise tapu fotokopisi

HİSSE DEVRİ VE DİĞER ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

 2. Ortaklar kurulu kararı noter onaylı 2 adet

 3. Noterden onaylı hisse devir sözleşmesi 1'er adet

 4. Noterden onaylı 2 adet ek mukavele tadil metni

 

TASFİYE SONUNDA (FESHİNDE) TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

 

TASFİYE SONU KAPANIŞ

 1. Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

 2. Fesih Kararı (Fesih tarihi belirtilecek-noter onaylı- 2 adet)

 3. Sona erme ortaklar kurulu kararına dayanıyorsa bu kararın noter onaylı örneği, Sona erme başka bir sebepten ileri geliyorsa, bunu kanıtlayan belgenin onaylı örneği

 4. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı işten ayrılış bildirgesi (Her ortak için 1 adet)

 5. Şirketin şubeleri bulunması halinde şube kayıtlarının kapatıldığına dair TSG örnekleri

 6. Tasfiye memurlarınca son bilançonun ortaklara tebliğ edildiğine ilişkin belge

 7. Ortakların son bilançonun onayına ilişkin kararı veya mahkemeye itirazda bulunmayacaklarına dair yazılı beyanları

 8. Son bilanço

 

TASFİYEYE GİRİŞİNDE TESCİLİNDE İSTENECEK EVRAKLAR

TASFİYEYE GİRİŞ

Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne hitaben yazılmış dilekçe

 1. Tasfiyeye giriş kararı noterden onaylı 2 adet

 2. Tasfiye memuruna ait imza beyannamesi 1 adet

 3. Tasfiye memurlarının ortaklar dışından seçilmesi halinde görevi kabul ettiklerine ilişkin imzalı belge

 4. Şirket sözleşmesinde alacaklıların davetine ilişkin hüküm bulunması halinde buna uygun olarak yapılan tasfiye memurlarınca hazırlanmış, alacaklıların davetinin yapıldığına ilişkin belge

 

Kullanıcı adınızla giriş yapınız
Kullanıcı Adı
Şifre
Şifrenizimi kaybettiniz ? Hatırlat
Haber Bülteni